Organizacija Sjevernoatlantskog sporazuma, Sjevernoatlantski savez ili Sjevernoatlantski pakt, poznatiji po akronimu NATO (engleski: North Atlantic Treaty Organisation, NATO; francuski: Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) jeste međunarodna organizacija vojno-političke prirode, osnovana je 1949. potpisivanjem Sjevernoatlantskog sporazuma (Washingtonski sporazum) između dvanaest država tadašnjeg zapadnog bloka. Ključna odredba u Sjevernoatlantskom sporazumu glasi:  „Stranke su saglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi ili u Sjevernoj Americi…